Lineage

Okuno-ryu Lineage

Dr. Bernard Collins, Founder Okuno-ryu & Karenzukai Karate Association

Students:
M.Green
Nancy Coney
Johnny Crawford
John Cooper
Robert Jackson
Herman Ross
Rosskunoryu
Jackie Mole
Richard Reinheimer
Japanese Karate Jujistu Systems
Rick Dean
Jim Theriac
Stuckey
Ray Nichols
James Stoddard, Current Master


Chito-ryu Lineage:

Tier 1:
Chatan Yara
Tode Sakugawa
Lin Shixan
Pan Yuba
Pechin Takahara
Kusanku
Choku Motobu

Tier 2:
Schiichiyanaka Chinen
Yamgushiku Chinen
Xie Zhongxiang
Wai Xinxian
“Tode” Sakugawa
Kokan Oyadomare
Anko Itosu

Tier 3:
Sanra Chinen
Kanryo Higashiona
Seisho Aragaki
Sokon Matsumura
Chotoku Kyan
Choyu Motobu
Chomo Hanshiro

Tier 4:
Tsuyosh Chitose

Tier 5:
Mamarua Yamamoto
Mike Foster

Tier 6:
Dr. Bernard Collins

Tier 7:
James Stoddard


Shorinji-ryu Lineage:
“Tode” Sakugawa
Sokon “Bushi” Matsumura (Kata: Seisan, Ananku, Gojushiho)
Pechin Oyadomare (Kata: Passai)
Pechin Yara (Kata: Kusanku)
Oyakata Kyan
Kosaku Matsumora (Kata: Chinto)
Pechin Maeda (Kata: Wansu)
Pechin Tokumine
Chofu Kyan
Chotoku Kyan
Zenryo Shimabukuro
Dr. Bernard Collins
James Stoddard